KAHVE KEYF�
                                  

                                ANASAYFA                                                                 B�LG�                                                                 �LET���M                                                                 HAKKIMIZDA
 

                                                                                                                                                                                        TAR�FLER�
turk  kahvesi   TAR�F� Az �ekerli kahve 1 �ay ka���� �eker, Orta �ekerli kahve 2 �ay ka���� �eker, �ok �ekerli kahve 3 �ay                                                                                                                                                       ka���� �eker kullan�larak yap�l�r. � Cezvenin i�erisine her fincan kahve i�in; bir fincan su, 2 �ay ka���� kahve ve �eker                                                                                                                                 koyun. � �yice kar��t�r�n, cezveyi k�s�k ate�e yerle�tirin ve yava��a kaynama derecesine getirin

T�rk kahvesi
Kahve denilince T�rkiye�de
akla ilk �nce T�rk kahvesi gelir.
T�rk kahvesi genellikle, �ok kavrulmu�
T�rk kahvesi �ekirde�iyle yap�l�r.
Bu �ekirdekler incecik �ekilir
ve toz halinde kullan�l�r. Ayr�ca klasik
T�rk kahvesinin yap�m�nda sadece su kullan�l�r.

espresso Normalde espresso, bas�n�l� su yard�m�yla haz�rlan�r. Bas�n�l� suyun elde edilmesi i�in de bir�ok durumda                                                                                                                                                      makineye ihtiya� duyulur.Kaynad�ktan sonra alt haznedeki su, kahvenin aromas�n� alarak �st haznede toplanacak. ...                                                                                                                               Kaynatt���n�z suyu ���t�lm�� kahvenin �st�ne d�k�n. Suyu yava��a kahvenin �st�ne d�k�n.
Espresso
Espresso genellikle sert kahve sevenler taraf�ndan
tercih edilir. Tad� yo�un ve serttir. Sunumu T�rk
kahvesi gibi fincanlarda yap�l�r. Ancak geleneksel
olarak fincan�n yar�s� dolu gelir. Ayr�ca double
espresso da bir�ok ki�i taraf�ndan tercih edilmektedir


americano Americano yapmak i�in ba�vurabilece�iniz iki farkl� y�ntem bulunur. �lk y�ntemde fincana �nce espresso ve ard�ndan                                                                                                                            s�cak su koyulurken; ikinci y�ntemde ise �nce s�cak su ve ard�ndan espresso eklenir. �nce espresso koyulan y�ntemde,                                                                                                                             kahve daha homojen ve daha berrak olur.
Americano
Genel olarak Americano�ya seyreltilmi� espresso diyebiliriz.
Sunumu daha b�y�k fincanlarda hatta kupalarda yap�l�r.
Espresso i�mek isteyip, tad�n�n sertli�ini
sevmeyenler Americano�yu tercih edebilirler.

latte Mikser ile s�t ve �ekeri ��rp�n. Bu ��rpma i�lemine s�t ve �eker tamamen k�p�rene kadar devam edin. Olu�an k�p�kl�                                                                                                                  s�t� bir barda�a bo�alt�n. Ba�ka bir bardakta kahve ve yar�m bardak suyu kar��t�rarak kahvenin iyice suyun i�inde erimesini sa�lay�n

Latte
��eri�inde bolca s�t bar�nd�ran, i�imi �ok hafif kahve t�r�d�r
�st�nde s�t k�p��� bulundurur. Vanilya, karamel, f�nd�k gibi
aromalarla da servis edilir. Latte sert kahve sevmeyenlerin
birinci tercihi olmaya adayd�r.

cappuccino Evde cappuccino yapman�n di�er pratik y�ntemi ise: Bir adet su �i�esinin i�erisine fincan ba��na yakla��k 1.5                                                                                                                                              ka��k Nescafe, iki �ay ka���� kadar �eker ilave edin. �i�enin i�erisine yakla��k bir parmak y�ksekli�inde so�uk su                                                                                                                               Suyun so�uk olmas�na �zen g�sterin. ��nk� �l�k su �i�eyi a�t���n�zda s��rama yapar.
cappuccino
S�tl� ve bol k�p�kl� kahve �e�itidir.
�talya�da bulunmu�tur ve espressodan sonra
�lkedeki en pop�ler kahve t�r�d�r. ��imi
espressoya g�re hafiftir. Bolca k�p��� sayesinde
dolgun bir tad� vard�r. Sunumunda �ikolata da servis edilebilir.


                                                                                    size"
Mocha
S�t cezveye al�n�p, k�s�k ate�te �s�t�lmaya ba�lat�l�r. Nescafe, �eker ve su, krem �anti k�vam�n� alana kadar yakla��k bir 5 dk mikserle ��rp�l�r. ... Olu�an k�vam fincana d�k�l�r. �zerine �s�nan s�t ilave edilip, dekor �ikolata ile �ekil verilir yuvarlak yuvarlak.                                                                                             

                                                                                        cappuccino
Vietnam kahvesi
4 �eker ka���� kahveyi aparata koyuyor ve d�zg�nce yay�yoruz. 3. Kahveyi koyup d�zg�n �ekilde aparat�n taban�na yayd�ktan sonra s�k��t�rma aparat�n� �st�ne kapat�yor ve hafif�e kahvemizi s�k��t�r�yoruz. 4. Kahveyi yapmak i�in toplam kullanaca��m�z s�cak su bir su barda��n�n 1/3� kadar
Vietnam - Bu klasik Vietnam i�ece�i d�nyan�n her yerinde bulunabiliyor; ama Vietnam�a yolu d��enler i�in tabii ki yerinde i�mek gibisi yok. Koyu kavrulmu� kahve tohumlar�n�n geleneksel bir Vietnam kahve demli�inde (ca phe phin) s�z�lmesi ile yap�lan kahve, sonradan konsantre s�t ile kar��t�r�l�yor ve �zerine buz ekleniyor.

                                                                                             iris
�rish kahvesi
MALZEMELER. 2 adet esmer �eker. 2 �orba ka���� filtre kahve. ... YAPILI�I. Filtre kahveyi kahve makinesinde ya da coffee press ile haz�rlay�n (80-90 derecede �s�nm�� suyla). Alt� yuvarlak�a ve dar olmayan bir fincana viski koyup, esmer �ekerle kar��t�r�n. ... P�F NOKTASI. Viski yerine konyak kullan�rsan�z, Frans�z kahvesi olur.
yap�l���
��e kahveyi haz�rlamak ile ba�layal�m. Ben bu tarifte kullanaca��m kahveyi french press y�ntemi haz�rlayaca��m. Uygun �ekilde �ekilmi� kahveyi french press i�ine koyup �st�ne s�cak su ilave ediyorum. Tahta yada plastik bir �ubuk yard�m� ile t�m �ekirdekler �slanana ve �o�unlu�u dibe batana kadar kar��t�r�yorum. �imdi 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyece�im. Siz diledi�iniz y�ntemle kahvenizi haz�rlay�n. Keyifli bir kahve i�mek i�in, kahveyi servis edece�iniz barda��n s�cak olmas� gerekir. Barda�� �s�tmak i�in en etkili ve ucuz y�ntem i�ine s�cak su koyarak onu bir kenarda bekletmektir. Barda��n �s�nmas�n� ve kahvenin demlenmesini beklerken kremay� ��rparak servise haz�r hale getirin. Bardaktaki s�cak suyu bo�alt�p, �nce �eker sonra kahveyi ekleyin ve �eker ��z�nene kadar iyice kar��t�r�n. �imdi s�ra en �nemli malzemede. Barda��n �st�nde 1 bardak bo�luk kalana kadar viski ilave edin. Son olarak bir ka����n tersi �zerinden kremay� barda��n �st�ne d�k�n.
                                                                                             frappe
Frappe
Bir kar��t�r�c�ya nescafe, �eker ve su koyularak en az 30 sn �alkalan�r. �alkalad�ktan sonra krema k�vam�nda bir kar���m elde edeceksiniz. Uzun bir cam barda��n dibine 1-2 adet buz k�p� koyulur. �zerine �alkalayarak elde etti�imiz kar���m d�k�l�r.


                                                                                                                          POP�LER
malll                   #t�rk kahvesi     #esperesso     #cappuccino    #americano                                          
Web sitemiz 7-24 saat hizmetinizde #S.�#